Trang chủ Methodology Qui trình tổ chức thực hiện hệ thống TPS với BFO bằng...

Qui trình tổ chức thực hiện hệ thống TPS với BFO bằng phương pháp Best Fit

875
0

Bước 1: Phân tích  thiết kế hệ thống quản lý TPS
Bước 2: Đào tạo và chuyển giao Hệ thống TPS