Trang chủ News Uncategorized THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO ...

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

 “Giải pháp liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo trong Doanh nghiệp”

459
0
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022  

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Trong những năm gần đây, đổi mới sáng tạo đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh, phục hồi sau đại dịch Covid-19 và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là CPN) giao đơn vị trực thuộc là Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Giải pháp liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại các tỉnh thành phía nam” nhằm trao đổi, thảo luận và đề ra các giải pháp thiết thực phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phát triển năng lực đổi mới sáng tạo. Thông tin Hội thảo cụ thể như sau:

  • gian: 8g30, thứ sáu ngày 15 tháng 04 năm 2022
  • Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thông tin KH&CN phía Nam, số 1196 đường 3/2, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Đại diện Lãnh đạo Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện các Sở ban ngành tại TP.HCM và các địa phương; Đại diện các Viện nghiên cứu, trường đại học tại TP.HCM và các địa phương; các Hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp tại TP.HCM và các địa phương; Các cá nhân và chuyên gia thuộc các lĩnh vực tại TP.HCM và các địa phương.
  • : (Đính kèm theo thư mời).

Cục Công tác phía Nam trân trọng kính mời Quý Đại biểu quan tâm sắp xếp thời gian tham dự hội thảo nêu trên. Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần quan trọng trong việc tổ chức hội thảo được thành công và hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên; – Trung tâm STAS; – Lưu: VT.    KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG              NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here