Chúng tôi cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO-S hay hệ thống quản lý toàn diện (hệ thống thông tin tích hợp, Online...

  Bảng tin điện tử trực quan sinh động (Online Bulletin board with dashboard for KPI) của BFO cung cấp khả năng sử dụng biểu...