Trang chủ Knownledge Base Mô phỏng kịch bản kinh doanh

Mô phỏng kịch bản kinh doanh

1531
0

ID-10088972

Mô phỏng kịch bản kinh doanh, phân tích BCG, BEP

 

1. Cấp độ then chốt (Standard level)
2. Cấp độ chuyên nghiệp (Professional level)
Dòng hàng chuyên nghiệp
SCM (Tài sản, sản xuất, điều vận và chất lượng (GAMP))
Dòng người chuyên nghiệp
Mối quan hệ khách hàng (CRM)

3. Cấp độ chuyên gia (Expert level)