Trang chủ Knownledge Base Phương pháp luận triển khai thành công và hiệu quả BFO 2016

Phương pháp luận triển khai thành công và hiệu quả BFO 2016

2607
0

BizForceOne Phương pháp luận triển khai thành công và hiệu quả BFO
Mega SolutionCenter (MSC), Hoa Kỳ
Phương pháp IDO 

  1. Khởi tạo
  2. Triển khai
  3. Vận hành và nâng cấp

Yêu cầu dự án
Đánh giá ngân sách hệ thống mới
Phân tích chiến lược công ty và xác nhận dự án
Đánh giá tình hình hiện tại từ quá trình, hệ thống, công nghệ và xem tổ chức
Xác định mục tiêu và phạm vi dự án
Xác định cấu trúc dự án và lập kế hoạch cấp cao cho quá trình lựa chọn

Xem thêm

Download Documents PPT